Adatkezelési tájékoztató

Az Oraculum 2020 Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelő a covidoltas.info oldalon elérhető honlapján keresztül adatok kezeléséről, felhasználásáról az alábbi teljes körű tájékoztatást nyújtja, aminek elfogadásával Ön, mint a covidoltas.info látogatója, hozzájárul, hogy az Oraculum 2020 Korlátolt Felelősségű Társaság, az általa üzemeltetett internetes oldalon gyűjtött személyes és anonim adatokat az alább részletezett módokon és célokból kezelje.

Személyes adatok kezelésére kizárólag hírlevél szolgáltatás és esetlegesen online petíciógyűjtés, valamint úgynevezett „sütik” (cookie-k) használata esetén kerül sor.

A sütik (cookie-k) kezelésére jelen tájékoztató nem tér ki, arra a külön Cookie Szabályzat vonatkozik.

Általános tájékoztatás

Az adatszolgáltatás önkéntes, a covidoltas.info látogatói szabadon dönthetnek arról, hogy megadják-e a kért személyes adataikat a covidoltas.info oldalon a megadott hírlevél szolgáltatási és/vagy esetleges petíciógyűjtési célból. Az Adatkezelő az adatokat csak a hírlevél szolgáltatás érdekében és az esetleges online petíciók gyűjtése, aláírása esetén, azok érdekében kezeli, a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

Adatvédelmi alapfogalmak:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adatai alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosító;
 • adatkezelő: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 1. Adatkezelő adatai 
 • Neve: Oraculum 2020 Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 16-18. fél 8.
 • Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-346439
 • Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 27044371-2-42
 • E-mail cím: [email protected]
 • Telefonszám: +36204668383
 • Honlap: covidoltas.info
 1. A kezelt adatok köre

Személyes adatok:

 • a hírlevél küldéséhez, direkt marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló természetes személyek neve és e-mail címe,
 • esetleges online petíciók aláírásához, gyűjtéséhez az aláíró vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, irányítószáma.

Az Adatkezelő időnként nyereményjátékot szervez, melyről minden esetben külön Nyereményjáték-szabályzatot készít. A nyereményjátékok kapcsán megvalósuló adatkezelésről az aktuális Nyereményjáték-szabályzat ad tájékoztatást.

 1. Adatkezelés célja
 • Hírlevél szolgáltatás, reklámanyag küldése
 • Az online petíciók benyújtása (a petíciók aláírásával, gyűjtésével egy-egy egyértelműen meghatározott téma támogatása).
 1. Adatkezelés időtartama
 • A hírlevél szolgáltatás esetén annak fennállásáig vagy az érintett kérésére a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek tárolásra az adatok. Az esetleges online petíciók esetén egy-egy petíciógyűjtés lezárultát követő 1 évig vagy az érintett kérésére a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek tárolásra az adatok.
 1. Adatkezelés jogalapja
 • A hírlevél szolgáltatási, direkt marketing célból: az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás minden esetben önkéntes és tájékozott, amelyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően adnak meg az érintettek. Az esetleges petíciók esetén: az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás minden esetben önkéntes és tájékozott, amelyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően adnak meg az érintettek.
 1. Adatkezelés módja

A Felhasználó adatait az Adatkezelő részben saját, részben az ATW Internet Kft. (cím: HU-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1., adószám: 13471868-2-41, Cg.01-09-736956) szerverein tárolja. Az adatszolgáltatás önkéntes, azaz a Felhasználó szabadon dönthet arról, megadja-e a kért személyes adatokat. Az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, ehhez adatfeldolgozók segítségét veszi igénybe

 1. Adattovábbítás:

Harmadik országba történő adattovábbítás nem történik.

Adattovábbításra kizárólag jogszabály által kötelezően írt esetekben, illetve petíció gyűjtése esetén a petíció megfelelő szerv, személy, hivatal stb. részére történő benyújtásával kerülhet sor.

 1. Adatfeldolgozók 

Az Adatkezelő adatkezelése során adatfeldolgozókat vesz igénybe, melyhez nem szükséges az érintett előzetes beleegyezése, csak tájékoztatása.

Az adattovábbítás jogalapja a szolgáltatás teljesítése vagy törvényi kötelezettség. Az adatkezelés célja az adatfeldolgozóval kötött szerződés teljesítése az adatvédelmi követelmények figyelembevételével.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó:

 

EMI Online Kft (1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER&LEVINSON emelet)

 

Action Network (www.actionnetwork.org; 1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; DPO: [email protected]). Az Action Network adatfeldolgozói tevékenysége a technikai és informatikai háttér szolgáltatása. Az Action Network adatkezelési politikája itt érhető el: https://actionnetwork.org/privacy; az AN cookie-kezelési tájékoztatója pedig itt: https://actionnetwork.org/cookies).

 1. Adatbiztonsági intézkedések, technikai és szervezési intézkedések az adatvédelem érdekében

Az Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz a kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében, a szolgáltatást és a személyes adatokat a lehető legmagasabb biztonsági védelemmel látja el.

Az Adatkezelő a biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. A szerverek és szolgáltatások közti kommunikáció és adatátadás titkosított csatornán történik, az Adatkezelő az általa üzemeltetett informatikai eszközökön folyamatos szoftverfrissítést végez.

Személyes adatainak biztonsága érdekében technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, hogy személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat a megadott célokra használhassák. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük:

 • az adatkezelő kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, kezelt adatok védettek legyenek; az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen;
 • az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el;
 • az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek; a program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van;
 • megfelelő technikai megoldásokkal biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

 1. Sütik

A covidoltas.info az oldal üzemeltetése, fejlesztése, hirdetése céljából úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ, amelyek használatára a Cookie Szabályzat rendelkezései vonatkoznak.

 1. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésnek korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. 

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Kérésére az Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult a társaságunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.

Törléshez/elfeledtetéshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az Adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az Adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük. 

Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az Adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az Adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Hozzájárulás visszavonása, leiratkozás: A hírlevélről a „leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, e-mailben tett nyilatkozattal bármikor lehetséges a hírlevél végén található link használatával vagy e-mailben tett nyilatkozattal, ami a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adata haladéktalanul törlésre kerül.

 1. Jogorvoslat
 2. Az érintett a személyes adatainak kezelésével összefüggésben bármikor panasszal élhet az adatkezelőnél, alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Postacím: 1074 Budapest, Dohány utca 16-18. fél 8.

E-mail cím: [email protected]

Telefonszám: +36204668383

 1. Amennyiben az érintett az adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
 2. Az érintett a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. – levelezési cím 1363 Budapest, Pf.: 9..; [email protected]; +36 1 391 1400) panaszt nyújthat be, valamint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Az adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a honlapján nyújt tájékoztatást, továbbá fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot és tájékoztatót a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően kezelt személyes adatokra érvényes.